• 2008

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2008 را نشان می دهد:

  • تاسیس و آغاز به کار موسسه «زبان و فرهنگ ایران»
  • تولید مجموعه ی ویدئوی ده قسمتی «بازگشت به خویش»
 • 2009

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2009 را نشان می دهد:

  • بنیان گذاری سازمان خودرهاگران با هدف گسترش دو موضوع انسان مداری و قدرت اجتماعی شهروندان.
  • آغاز به کار وبسایت خودرهاگران
  • آغاز ارائه ی برنامه تلویزیونی ازتلویزیون پارس
 • 2010–11

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال های 2010 و 2011 را نشان می دهد:

  • ارائه ی تولیدات متنوع در زمینه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی و وبسایت های سازمان خودرهاگران
  • ارائه ی منظم برنامه های تلویزیونی «تصویر آزادی، هر روز با خودرهاگران و کاوشگری جامعه» از تلویزیون های اندیشه و پارس
  • برگزاری سمینارهای آموزشی در شهرهای مختلف جنوب کالیفرنیا
 • 2012

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2012 را نشان می دهد:

  • ارائه ی تولیدات متنوع در زمینه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی و وبسایت های سازمان خودرهاگران، وبسایت سازماندهی اجتماعی
  • ارائه ی برنامه های تلویزیونی و تاسیس رادیو ماهواره ای اتحاد
 • 2013

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2013 را نشان می دهد:

  • ارائه ی تولیدات متنوع در زمینه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی و وبسایت های سازمان خودرهاگران، وبسایت سازماندهی اجتماعی
  • انتشار جزوات آموزشی
  • برعهده گرفتن مدیریت تلویزیون اندیشه در مسیر پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی
 • 2014

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2014 را نشان می دهد:

  • ارائه ی تولیدات متنوع در زمینه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی و وبسایت های سازمان خودرهاگران، وبسایت سازماندهی اجتماعی
  • تاسیس تلویزیون ماهواره ای دیدگاه و ارائه ی برنامه ها
  • تاسیس حزب انسان مدار «ایران آباد» با هدف پیشبرد طرح توسعه ی اجتماعی و فرهنگی ایران
 • 2015

  لیست زیر برخی از فعالیت های ما را در سال 2015 را نشان می دهد:

  • ارائه ی تولیدات متنوع در زمینه های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی و وبسایت های سازمان خودرهاگران، وبسایت سازماندهی اجتماعی
  • ادامه ی کار تلویزیون ماهواره ای دیدگاه و ارائه ی برنامه ها
  • ادامه ی کار حزب انسان مدار «ایران آباد» با هدف پیشبرد طرح توسعه ی اجتماعی و فرهنگی ایران

ILCP is a legally registered as a Non Profit Organization (NPO).